Dyslexiebehandeling

Dyslexiebehandeling

Vanuit een dyslexieonderzoek kunnen verschillende conclusies naar voren komen:

  • er zijn problemen op het gebied van lezen en/of spellen, maar er is geen sprake van dyslexie
  • diagnose dyslexie wordt gesteld, maar er is geen sprake van ernstige dyslexie
  • er is sprake van ernstige dyslexie (geen aanwezigheid voor andere stoornissen, zoals bv. ADHD die welke op de voorgrond staan)
  • er is sprake van ernstige dyslexie en comorbiditeit (aanwezigheid van ontwikkelingsstoornissen welke op de voorgrond staan)

Als in het dyslexieonderzoek wordt aangetoond dat er sprake is van ernstige dyslexie, vergoedt de gemeente de kosten voor onderzoek en behandeling. Wanneer er sprake is van de aanwezigheid van nog een andere stoornis moet zorgvuldig worden bekeken welke belemmering (dyslexie of andere stoornis) op de voorgrond staat zodat afgewogen kan worden of toelating tot de vergoede zorg verantwoord is. Een schoolverklaring waarin staat aangegeven dat de comorbide problematiek niet op de voorgrond staat maar het vermoeden van de dyslexie wel, is dan noodzakelijk.

Praktijk Dekker&Dooyeweerd biedt zowel binnen de vergoede zorg als buiten de vergoede zorg dyslexiebehandeling aan. Het behandelprotocol voldoet aan de criteria van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (Blomert,2006) en aan de voorwaarden van het Kwaliteitsinstituut voor Dyslexie.

Computerondersteund

De dyslexiebehandeling bij Dekker&Dooyeweerd wordt computerondersteund aangeboden. Concreet betekent dit dat de behandelaar het kind op de computer laat oefenen met een speciaal ontworpen klankbord, waarbij de koppeling tussen spraakklanken en letters/woorden centraal staat. Deze fonologische benadering is voor kinderen met (ernstige) dyslexie zeer belangrijk. Hun hardnekkige leerproblemen op het gebied van lezen/spellen hangen samen met fonologische problemen, waardoor specifieke oefening met de klankstructuur van de taal noodzakelijk is.

Aanvullend op het klankbord wordt op de computer met een speciaal ontworpen flitsprogramma op woordniveau geoefend met het verbeteren van het direct herkennend lezen (woorden flitsen) om zo het automatiseren van het leesproces te bevorderen.

Wekelijks oefenen

De behandeling vindt eenmaal per week plaats op de praktijk van Dekker&Dooyeweerd en wordt individueel aangeboden. Een behandelles duurt 45 minuten. Daarnaast wordt verwacht dat er driemaal per week thuis geoefend wordt met het opgegeven huiswerk. De behandeling is immers een vaardigheidstraining: veel oefening is noodzakelijk om een hoger lees- en spellingsniveau te bereiken, zowel op de korte als op de lange termijn.

Opbouw behandeling en lesstof

De dyslexiebehandeling kent voor lezen en spellen een modulaire opbouw. De ene module bouwt voort op een volgende module. Afhankelijk van de leervorderingen en de ernst van de problematiek wordt het behandeltempo aangepast. Niet alle modules worden altijd doorlopen. Doel is immers dat het lees- en spellingsniveau wordt genormaliseerd, dan wel dat de achterstanden van lezen en spellen verminderen. De behandelaar kan gedurende de behandeling een inschatting maken welke stof nog dient te worden behandeld alvorens het behandeldoel is bereikt. Wel wordt in de behandeling altijd begonnen met Module 1: de basisspelling. Centraal in deze module staan luisterwoorden bestaande uit één klankgroep. Voorbeelden hiervan zijn ‘duw’ en ‘spreeuw’. Het klankbordprogramma op de computer biedt de mogelijkheid alle verschillende klankgroepen in te oefenen, zoals bijvoorbeeld ‘eeuw’ en ‘ui’. Daarnaast worden weetwoorden behandeld (zoals de ‘ei’ woorden) en samengestelde luisterwoorden (zoals ‘sneeuwpop’).

Module 2 richt zich op regelwoorden bestaande uit één klankgroep. Er wordt begonnen met het behandelen van de fopletters (‘deur’) en vervolgens worden andere spellingsregels ingeoefend. Kinderen leren aan de hand van een algoritmische structuur (Als….Dan….) een spellingsregel aan. Op die manier kunnen zij de spellingsregels beter onthouden. Voor alle spellingsregels is een symbool ontwikkeld (tevens geheugensteun).

In Module 3 wordt begonnen met woorden die uit twee klankgroepen bestaan. Er wordt geleerd om deze woorden te splitsen. We leren dan ook de doffe klinkers (‘ge’, ‘en’) op het klankbord. Het splitsen van woorden gebeurt op basis van de gesproken taal, bijvoorbeeld: ‘bui-ten.’ Het splitsen vormt de basis voor de oefeningen in de daaropvolgende modules.

In module 4 leren we bij het splitsen de spellingsregels per spellingscategorie. Een voorbeeld hiervan is de regel van verenkeling (‘lo-pen’).

In module 5 worden de reeds behandelde spellingsregels van module 4 toegepast bij woorden bestaande uit drie en vier klankgroepen (‘gelukkig’).

Module 6 behandelt de morfeemstructuur: voor- en achtervoegsels (‘voed-zaam’). Doel hiervan is het sneller herkennen van morfemen, wat zowel het lezen als het spellen vergemakkelijkt.

Module 7 bestaat uit leenwoorden. Woorden die in deze module worden behandeld zijn de veelvoorkomende woorden die we hebben ontleend aan de moderne vreemde talen. Zij kennen een andere structuur dan de Nederlandse woorden (‘advertentie’, ‘citrus’).

De laatste module in de behandeling is de werkwoordspelling (Module 8). Tijdens deze module wordt geoefend met de tegenwoordige tijd, verleden tijd en het voltooid deelwoord.

Meer informatie over dyslexie vindt u op: 

www.masterplandyslexie.nl
www.steunpuntdyslexie.nl 
www.kwaliteitsinstituutdyslexie.nl