Coaching

Persoonlijke  en  professionele  ontwikkeling

Naast advies en begeleiding biedt Dekker& Dooyeweerd maatwerk op het gebied van coaching. Coaching in onze praktijk is bestemd voor volwassenen, werkzaam binnen scholen, organisaties en bedrijven. Coachen is een begeleidingsvorm gericht op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van mensen. Coachen brengt verandering tot stand en is een scheppend proces Bij coachen gaat het om bewuste zelfsturing. Zet jezelf op het voor jou goede spoor. Een coach helpt de ander zijn eigen antwoorden te vinden en voegt er iets aan toe: inzicht in de wijze waarop de ander zichzelf belemmert in het vinden van antwoorden. Hierbij wordt ingegaan op de context waarin de cliënt functioneert. Coachen is bedoeld voor mensen die willen werken aan hun persoonlijk- en professionele ontwikkeling.

Coaching voor schoolteams

Wij verzorgen zowel teamcoaching als coaching van individuele leerkrachten. De teamcoaching heeft tot doel dat: 

 • helderheid verkregen wordt omtrent de huidige teamcultuur
 • wensen van het team worden geïnventariseerd
 • een plan van aanpak wordt opgesteld
 • persoonlijke kwaliteiten van ieder teamlid herkend en erkend worden
 • coaching gegeven wordt op het gebied van communicatie en samenwerking

De individuele coaching heeft tot doel dat:

 • vragen van de leerkracht m.b.t. eigen functioneren duidelijk worden.
 • leerdoelen worden geformuleerd en behaald

Vragen kunnen betrekking hebben op: 

 • re-integratie
 • voorkomen van burn-out
 • startende leerkrachten
 • problemen met pestgedrag
 • omgaan met ‘moeilijke groepen’

Persoonsgerichte coaching

In onze praktijk helpen we mensen die werkzaam zijn in scholen, bedrijven en organisaties. Vragen kunnen betrekking hebben op:

 • omgang met collega's
 • balans tussen werk en privé
 • werkdruk
 • keuzemogelijkheden
 • conflicten
 • loopbaan

Coachen is op korte termijn gericht op het vervullen van een taak, op lange termijn op een betere kwaliteit van leven. Een coach is een klankbord, helper, iemand die je meer bewust maakt. Coachen prikkelt tot actief en gericht denken, concentreren en waarnemen. Coachen kan zowel preventief als curatief worden ingezet. In onze praktijk werken we onder andere met de principes van de 4 A's en het GROW- model. De 4 A's staan voor: aandacht, aansluiten, acceptatie en authenticiteit. Met het GROW- model (goal, reality, options, will) wordt samen met de cliënt gekeken naar zijn doelen en de realisatie ervan. In het coachtraject worden afspraken gemaakt over:

 • doelen
 • trajectduur
 • interventies
 • evaluatie
 • omgang met informatie
 • tarief

Vragen? Mail naar info@dekkerdooyeweerd.nl of vul onderstaand contactformulier in.