Scholen

Handelingsgerichte  adviezen  en  passend  onderwijs

In onze praktijk geven we handelingsgerichte adviezen aan scholen en ouders. De adviezen richten zich op vragen over de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen in de leeftijd van vier tot achttien jaar. Een goed advies geeft een passend antwoord op de gestelde vragen. In een eerste gesprek wordt ingegaan op vragen, wensen en verwachtingen van school en/of ouders. Welke problemen worden gesignaleerd? Wat zijn mogelijke verklaringen? Welke maatregelen zijn genomen en wat was het effect? Welke kenmerken van het kind, het gezin, de school zijn van invloed?


Aanvullend onderzoek

Vervolgens wordt nagegaan of er nu voldoende betrouwbare informatie voorhanden is om een goed advies te kunnen geven. Soms is meer informatie nodig over bijvoorbeeld de sociaal-emotionele ontwikkeling, de lichamelijke ontwikkeling en de instructiebehoeften en leerbaarheid van het kind. Deze aanvullende diagnostiek is gericht op de vastgestelde onderzoeksvragen, zodat een passend antwoord kan worden gegeven op de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.

Begeleiding op school 

Begeleiding op school vindt plaats middels consultatiegesprekken met leerkrachten en/of intern begeleiders. De gesprekken kennen een heldere structuur:

  • over welke leer- en/of gedragsproblemen gaat het
  • wat betekent dit voor het kind en de leerkracht
  • welke factoren spelen een rol
  • welke interventies zijn zinvol en haalbaar
  • wanneer en hoe wordt geĆ«valueerd
desk-office-pen-ruler

Overleg tussen school en ouders blijft steeds van groot belang om het kind optimale ontwikkelingskansen te geven. Met ouders wordt ingegaan op de ontwikkeling van het kind en op het gedrag. Wat wordt als probleem ervaren? Waar maken ouders zich zorgen over? Waar hebben ze moeite mee? Welke aanpak wordt gekozen en waarom? Welke vorm van ouderbegeleiding is gewenst? 


Een belangrijk doel is het vinden van een passend antwoord op het gedrag van het kind, binnen de context van het gezin. De onderlinge afstemming tussen ouders en kind is bepalend voor de kwaliteit van de relatie tussen hen. In onze praktijk begeleiden we ouders in het proces van afstemming, ontwikkeling en opvoeding.