Onderzoek naar intelligentie en sociaal-emotionele ontwikkeling

Intelligentieonderzoek

Een intelligentieonderzoek bestaat uit verschillende taken die een beroep doen op je leervermogen. Zo’n onderzoek duurt gemiddeld 1,5 tot 3 uur en wordt individueel afgenomen. De prestaties op een intelligentieonderzoek bieden inzicht in je capaciteiten op het gebied van bijvoorbeeld visueel-ruimtelijk inzicht, logisch redeneren, taal/denken, geheugen en snelheid van informatie verwerken. Scores op het intelligentieonderzoek geven dus aan hoe goed je aangeboden informatie verwerkt. Een intelligentieonderzoek is geen doel op zich maar kan antwoord geven op vragen als:

  • Hoe komt het dat leren op school moeilijk of juist erg makkelijk is?
  • Waar moet je in het onderwijs rekening mee houden en hoe doe je dat?

De orthopedagogen en psychologen van Dekker&Dooyeweerd geven in het verslag en in de nabespreking van het onderzoek met ouders en/of school altijd handelingsgerichte adviezen op basis van de gedragskenmerken en de capaciteiten van kinderen en jeugdigen. Zodoende wordt duidelijk welk onderwijs passend is en wordt besproken in hoeverre dit onderwijs ook gerealiseerd kan worden.

Er zijn verschillende intelligentietesten om de cognitieve capaciteiten te bepalen. De meest gebruikte onderzoeken zijn:

  • WPPSI-IV-NL, voor kinderen van 2,5 tot 7 jaar
  • WISC-V-NL (voorheen WISC-III-NL), voor kinderen en jeugdigen van 6 tot 17 jaar
  • WAIS-IV-NL, voor cliënten vanaf 17 jaar
  • SON-R 6-40 non-verbale intelligentietest voor kinderen, jeugdigen en volwassenen

De kosten voor een intelligentieonderzoek bedragen €785,-. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen. 

pexels-photo (3)

Sociaal-emotioneel  onderzoek

Elk kind is anders, ontwikkelt zich anders in relatie tot andere kinderen en volwassenen. Kinderen leren elke dag door gedrag van anderen en  door te oefenen met sociale regels. De sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind heeft vooral betrekking op het begrijpen van anderen, herkennen van gevoelens bij zichzelf en anderen en het reageren hierop. Sommige kinderen ontwikkelen in dit proces zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Voor andere kinderen is het moeilijker om dit proces goed te doorlopen. De oorzaak zegt meestal iets over de wisselwerking tussen kindkenmerken en omgevingskenmerken. Voelt een kind zich veilig en begrepen of wordt het overvraagd, krijgt het te weinig vertrouwen en bevestiging?  Begrijpt een kind hoe mensen met elkaar omgaan of is er sprake van een beperkte sociale intelligentie?

Een sociaal-emotioneel onderzoek  begint met een gesprek met de ouders over de ontwikkeling van het kind. Een intakevragenlijst is de basis voor zo’n gesprek. Ook kan een vragenlijst voor scholen worden ingevuld. In overleg met ouders wordt  besproken of een observatie op school en een gesprek met de leerkracht zal plaats vinden. Ouders en school wordt vaak ook gevraagd om vragenlijsten in te vullen over de gedragskenmerken van een kind of jeugdige.

In het individuele onderzoek wordt aangesloten bij de ervaringen van een kind en wordt gewerkt met projectiemateriaal (vertelplaten), tekeningen, spelmateriaal en vragen die een beroep doen op sociale situaties en emoties, eigen verbeelding en wensen. Zo ontstaat zicht op het zelfbeeld van een kind en de oorzaken van een mogelijk stagnerende sociaal-emotionele ontwikkeling. 

In de nabespreking van het onderzoek met ouders gaan we in op de oorzaken van de sociaal-emotionele problematiek en geven we aan hoe we samen het kind kunnen helpen.