Logo

De vier elementen

In ons logo zijn de vier elementen: aarde, vuur, water en lucht verwerkt. De driehoeken en het kleurgebruik van de website verwijzen hiernaar. Voor ons staan die elementen symbool voor de mens in relatie tot zijn sociale omgeving. 

Afstemming

In onze praktijk werken we vanuit de visie dat kinderen, jeugdigen en volwassenen verbonden zijn met hun sociale leefomgeving. Om sociaal wetenschapper John Dewey te citeren: ‘De omgeving bestaat uit al die omstandigheden die interacteren met persoonlijke behoeften, wensen, doelen en vermogens om de ervaring die wordt opgedaan tot stand te brengen’.

Voor kinderen en jeugdigen is het ervaren van een goede afstemming van het pedagogisch klimaat tussen ouders en school van wezenlijk belang om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. 

Voor volwassenen geldt dat hun persoonlijke- en professionele behoeften niet los gezien kunnen worden van hun identiteit in relatie tot hun werk en privéomstandigheden.

Met kinderen, jeugdigen en volwassenen gaan we in gesprek over de manier waarop vorm gegeven kan worden aan het eigen ontwikkelingsproces in relatie tot de omgeving. Onze expertise is gericht op het ontdekken van mogelijkheden en op het geven van haalbare adviezen om deze mogelijkheden te realiseren.