Dyscalculie

Vanwege de inmiddels lange wachtlijst bij Dekker & Dooyeweerd voor kinderen die hulp nodig hebben in de Generalistisch basis GGZ kan onze praktijk momenteel geen specifieke vragen meer oppakken over (een vermoeden van) dyscalculie.

In januari 2025 zal bij Dekker & Dooyeweerd opnieuw bekeken worden in hoeverre we hulp kunnen bieden bij (een vermoeden van) dyscalculie. Hierover komt dan een vermelding op onze website.


Moeite  met  rekenen

Ongeveer 10% van alle leerlingen heeft ernstige rekenwiskunde-problemen. Vroegtijdige onderkenning van deze problemen en adequate hulpverlening is noodzakelijk om zoveel mogelijk te voorkomen dat er blijvende leerproblematiek ontstaat. Uit onderzoek blijkt (zie de in 2011 en 2012 verschenen Protocollen ERWD: Ernstige RekenWiskunde-problemen en dyscalculie voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO) dat een paar procent van alle kinderen dusdanige ernstige en hardnekkige problematiek laat zien dat er sprake is van een leerstoornis (dyscalculie).

Kinderen met dyscalculie hebben veel problemen met het automatiseren, met getalbegrip en met het onthouden en toepassen van oplossingsprocedures. Ze kunnen hierdoor ontmoedig raken en hun zelfvertrouwen verliezen. De genoemde protocollen bieden richtlijnen voor goed onderwijs en het protocol ERWD voor het basisonderwijs geeft aan dat er bij kinderen met ernstige rekenwiskunde- problemen vanaf groep 6 in een aantal gevallen de diagnose dyscalculie kan worden vastgesteld.

Dyscalculie: onderzoek en advies bij Dekker&Dooyeweerd

Richtlijnen voor onderzoek en advies op het gebied van dyscalculie verschenen in 2012 in het Protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor Gedragsdeskundigen. Bij Dekker&Dooyeweerd zijn deze richtlijnen uitgangspunt van ons onderzoek naar dyscalculie.

Als op basis van alle informatie (zoals cognitieve capaciteiten, aard van de rekenproblemen, hardnekkigheid/achterstand en kenmerken van het onderwijs) wordt vastgesteld dat er sprake is van een leerstoornis op het gebied van rekenen/wiskunde, wordt een dyscalculieverklaring afgegeven. De verklaring biedt alle betrokkenen (school, ouders en leerling) inzicht in de problematiek en mogelijkheden voor specialistische hulp, dispensaties en voorzieningen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld visuele ondersteuning en het maken van tussennotaties, gebruik maken van een rekenmachine bij bepaalde opgaven, extra tijd beschikbaar stellen e.d.

Meerwaarde dyscalculieonderzoek in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO

Dyscalculieonderzoek doet recht aan leerlingen met deze leerstoornis. Het geeft zicht op hun onderwijsbehoeften en levert een positieve bijdrage aan het verminderen van rekenfaalangst en aan het vergroten van hun zelfvertrouwen en mogelijkheden, op school en in de maatschappij.